Allmänt, Arkitektur, Debatt, Malmö

Malmö har beredskap för 15 000 bostäder

Detta pressmeddelande gick ut idag. Jag är stolt över vad Stadsbyggnadskontoret presterar och levererar, samtidigt som vi hela tiden trimmar våra processer och samverkan inom staden och med bygg- och fastighetsbranschen.

Pressmeddelande, 25 maj 2016:

2015 blev en vändpunkt för bostadsbyggandet i Malmö – för första året på länge var bostadsbyggandet i takt med befolkningsökningen. Totalt byggstartades 2 200 bostäder och närmare 1 700 bostäder färdigställdes samtidigt som vi blev 4 500 fler malmöbor. Planberedskapen är god och på kort sikt finns 15 000 bostäder i redan färdiga och pågående detaljplaner.

prm maj

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts 1 400 bostäder per år i Malmö, samtidigt som invånarna i snitt ökat med 5 100 personer per år. Det har byggts knappt hälften så många bostäder per år som det behövts. Flera års underskott i bostadsbyggandet tillsammans med en förändrad befolkningsprognos, gör att det nu krävs stora insatser från bostadsmarknadens alla aktörer för att komma ikapp bostadsskulden. Byggtakten under 2015 är dock hoppingivande och preliminärt visar prognosen på 1 800 färdiga bostäder i år.

- Om vi ska lyckas med de utmaningar som samhället står inför behöver bransch, kommuner och staten anpassa sina roller och verktyg och trimma dem utifrån en annan verklighet än vi hade för bara ett år sedan. Det är inte en faktor som avgör om vi lyckas utan vi behöver skruva på flera samtidigt: stadens processer, bostadsfinansiering, stimulera efterfrågan och betalningsförmågan, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Målet är 2 500 bostäder om året i nya detaljplaner

Under 2015 anmäldes i Stadsbyggnadsnämnden detaljplaner för 2 800 nya bostäder, vilket är långt fler än året innan. Det pågår detaljplaner för närmare 7 000 bostäder, varav en tredjedel är på kommunal mark. Förutom dessa finns 8 000 bostäder i klara detaljplaner som är under utbyggnad.

Utifrån den befolkningsökning som varit behövs mellan 2 100 till 2 300 nya bostäder per år. För att kunna möta denna byggtakt och klara en kraftig befolkningsökning de närmaste fem åren, har därför målsättningen skruvats upp från 2 000 bostäder i nya detaljplaner per år till 2 500 bostäder per år.

Översiktsplanen ses över liksom de bostadspolitiska målen

I Malmös gällande översiktsplan finns en kapacitet för cirka 53 000 bostäder (varav ca 15 000 i påbörjade och antagna detaljplaner), cirka 13 900 förskoleplatser (varav ca 3 600 i påbörjade eller antagna detaljplaner) och cirka 23 700 grundskoleplatser (varav ca 10 000 i påbörjade eller antagna detaljplaner). Under våren 2016 har arbetet med en revidering av översiktsplanen påbörjats. Denna tar sikte ytterligare tio år fram i tiden till år 2040. Samtidigt tas nya bostadspolitiska mål fram tillsammans med en handlingsplan för bostadsförsörjningen.

- Grundprinciperna i gällande översiktsplan ligger fast; staden ska växa inåt och byggas grön, tät och blandad. Skillnaden är att staden behöver byggas ut i snabbare takt. I översynen tar vi också höjd för en fortsatt kraftig befolkningstillväxt, säger Christer Larsson.

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-har-beredskap-foer-15-000-bostaeder-1416623

 

 

 

Allmänt

Senaste från Instagram

Följ mig på Instagram

Arkitektur, Debatt

Tävling visar arkitekturens kraft i skånska samhällsbygget

Imagine Open Skåne 2013Samhället står inför många och stora utmaningar och behovet av åtgärder är stort. Om vi ska skapa framtidens attraktiva och hållbara livsmiljöer i Skåne behöver vi också förmå höja blicken bortom de akuta behoven. Ett spännande exempel på hur det kan göras ges i tävlingen IMAGINE Open Skåne 2030, där deltagarna själva får formulera en samhällsutmaning och gestalta hur man kan lösa utmaningen med arkitektens verktyg.

Den regionala utvecklingsstrategin, Det Öppna Skåne 2030, pekar ut vägen till en mer hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft i regionen. Målbilden bygger på ett tätare samarbete mellan olika aktörer redan i tidiga skeden för att lösa de utmaningar regionen står inför – men också för att ta till vara alla de möjligheter som mångfalden, innovationskraften och den unika flerkärniga ortstrukturen i Skåne rymmer.

Vi står inför en rad stora och komplexa samhällsutmaningar på såväl kort som lång sikt när det gäller exempelvis klimat och resurser, teknisk utveckling, boende samt urbaniseringens effekter på städernas och landsbygdens utveckling.

Arkitektur, form och design erbjuder kraftfulla och effektiva redskap för att lösa många av dessa utmaningar. Men det förutsätter att arkitekter, formgivare och designers blir betydligt mer aktiva och tar mer plats i samhällsdebatten.

Sveriges Arkitekter i Skåne och Region Skåne har tagit ett unikt initiativ med tävlingen IMAGINE Open Skåne 2030, där arkitekter och formgivare bjudits in just för att vara med och formulera framtidens utmaningar och behov. Temat är samhällsutveckling genom arkitektur i begreppets vidaste bemärkelse.

Den 14 maj-12 juni ställs samtliga tävlingsbidrag ut på Form/Design Center i Malmö och vinnarna presenteras den 19 augusti på eventet Mötesplats Skåne. Missa inte chansen att ta del av en mängd spännande förslag som visar på arkitekturens roll, bredd och möjligheter. Fundera gärna över hur ännu fler, medborgare och yrkesgrupper, kan engagera sig och delta i debatten om hur vi vill bygga framtidens Skåne.

Läs mer om IMAGINE Open Skåne 2030

Christer Larsson i egenskap som ordförande i juryn för IMAGINE Open Skåne 2030

Allmänt

Gestaltad livsmiljö är på remiss

Betänkandet är ute på remiss, det skall bli spännande att läsa alla kloka svar.
Jag bifogar en länk till arkitekturgalan här:

om någon behöver fräscha upp minnet.
På galan presenterade jag betänkandet och svarade även på en del frågor.
Hoppas det är till hjälp och lycka till med skrivandet

Allmänt

Bostadsbyggandet i Malmö går för högtryck

För några dagar sen gick vi ut med viktig fakta om bostadsläget i Malmö via följande pressmeddelande, som fick bra genomslag i media:

Trycket på att bygga bostäder i Malmö är stort. Under 2015 beviljades bygglov för närmare 3 200 bostäder varav drygt 2200 byggstartades förra året. En tendens är att tidsperioden mellan beviljat bygglov och byggstartat projekt har blivit betydligt kortare än tidigare.

Spadtag1-webb

Inför 2016 finns det projekt för drygt 1000 bostäder med beviljat bygglov som är klara att påbörjas under året.

- 2015 ökade bostadsbyggandet i Malmö på ett fantastiskt sätt. För att möta framtida behov och samtidigt beta av bostadsskulden måste vi nu göra allt vi kan för att upprätthålla och till och med höja tempot. Det kommer att kräva stora ansträngningar både i form av mer resurser och nytänkande, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Det är framförallt bygglov för flerbostadshus som ökat. En tendens är att projekten har blivit större och innehåller fler bostäder. En annan är att många av byggloven som beviljats är för ombyggnation, från till exempel kontorslokaler och vindsutrymmen till bostäder. Skillnaden är också att byggherrarna påbörjar bostadsbyggandet direkt efter beviljat bygglov i större utsträckning än tidigare.

Under 2015 antog stadsbyggnadsnämnden detaljplaner för drygt 2400 bostäder. Det finns en god planberedskap i Malmö stad och stadsbyggnadskontoret har cirka 7000 bostäder i färdiga detaljplaner. Merparten av dessa är pågående projekt som finns i större utbyggnadsområden som till exempel Hyllie.

- Det här borgar för en kontinuitet i bostadsförsörjningen och utifrån de rådande förutsättningarna har vi gjort ett bra jobb i Malmö. Vi för kontinuerligt dialog med bostadsmarknadens parter och nästa gång vi ses är i slutet av februari. Då hoppas jag att vi kan bli konkreta och sätta gemensamma mål för bostadsbyggandet i Malmö, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

I mars kommer en utförligare rapport om bostadsläget i Malmö. På malmo.se finns närmare information om hur Malmö stad arbetar med bostadsförsörjningen.

 

Arkitektur, Debatt

”Viktigast att få en modern politik”

Sedan jag lämnade över min utredning, ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”, har frågan om Arkdes fått en (för)stor plats i debatten, om vi tittar på utredningens alla förslag som helhet. I senaste numret av Arkitekten skapar jag klarhet i att nuvarande myndighet inte ska läggas ner, utan omformas och rustas för samtida och framtida behov:

Artikel i Arkitekten (beskuren)

Vad säger du om oron för nedläggning?

- Utredningen föreslår inte en nedläggning av myndigheten Arkdes eller dess samlingar, tvärtom har Arkdes under senaste året visat att det är en organisation som är på väg och värd att utvecklas.

Varför förslår utredningen att samlingarna flyttas?

- Var samlingarna ska höra hemma behöver utredas vidare, vilket även utredningen föreslår. Samlingarna är viktiga och den framtida placeringen ska medge en god miljö för samlingen i sig, ge möjligheter att samverka med andra och sättas i olika perspektiv.

Vad hoppas du blir resultatet?

- Det är en framtidsfråga att få både samlingarna i rätt sammanhang och ett ombildat Arkdes som kan vara just den spanaren, utställaren, förklararen och debattören som vi så väl behöver för att ta mera plats i samhällsutvecklingen. Den viktigaste frågan är trots allt att vi får en modern politik för ett samlat område för arkitektur, form och design som stärker oss som kår och profession.